Sennheiser MKH 70 長槍式咪高峰

MKH70 shotgun microphone